The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Torsten Janson

Torsten Janson

Researcher

Photo of Torsten Janson

Andlighet, mångfald, skola. Föreläsning vid seminariet Barnens Rätt till Andlighet, Barnrättsakademin, Örebro universitet (fullängdstext)

Author

  • Torsten Janson

Summary, in Swedish

Denna text lägger an ett skolperspektiv på frågeställningar kring barns andlighet och fokuserar särskilt den framväxande mångkulturella skolan. Diskussionen kommer därför inledningsvis undvika ordet "andlighet" och snarare kortfattat uppmärksamma (vad som idag heter) religionskunskapen och dess ställning i svensk skola under 1900-talet. Efter detta diskuteras skolan som en plats definierad av å ena sidan ett senmodernt andligt vacuum och å andra sidan kulturell mångfald. Detta väcker frågor om vilka slags didaktiska utmaningar dagens lärarkår står inför, i synnerhet på religionsundervisningens område. Slutligen återknyter diskussionen till frågan om barns och ungdomars andliga utveckling och hur man i min mening bör förhålla sig till religionsämnet i mångfaldens skola. Kan vi sluta oss till någonting angående andlighetens plats i skolan, utifrån de perspektiv på religionsämnet som presenterats?

Publishing year

2008

Language

Swedish

Document type

Conference paper

Status

Published